Partnerzy, sponsorzy, donatorzy

Dotychczasowa realizacja projektu Śpiewnik Niepodległości jest możliwa dzięki wsparciu udzielanemu m.in. przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe. Od 1949 siedzibą ministerstwa jest pałac Potockich.

Czytaj więcej »

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra odpowiedzialnego za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej RP, właściwego dla działu administracji rządowej sprawy zagraniczne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało utworzone 26 października 1918 przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego jako Ministerstwo Spraw Zewnętrznych.

Czytaj więcej »

logo_Fundacja_LOTTO_wersja_walorowa_RGB

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Polska fundacja korporacyjna założona w 2009 r. przez Totalizator Sportowy. Prowadzi inicjatywy popularyzujące przede wszystkim aktywność fizyczną wśród młodzieży oraz wspiera młodych twórców i animatorów kultury. Fundacja finansowana jest głównie ze środków Totalizatora Sportowego. Od 2013 r. Fundacja należy do Forum Darczyńców w Polsce.

Czytaj więcej »

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd administracji rządowej w Polsce, którego zadaniem jest podejmowanie działań zapewnianiających uczestnikom walk o niepodległość Polski oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci.

Czytaj więcej »

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Podstawową misją NIMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

Czytaj więcej »

Grupa LOTOS

Koncern zajmujący się wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest na wysokiej jakości paliwa. LOTOS to także sieć ponad 500 stacji paliw na terenie całego kraju, przewoźnik kolejowy oraz czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów.

Czytaj więcej »

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, której misją jest m.in. wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców w Dzielnicy Mokotów oraz dążenie do najwyższego poziomu w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania zbiorów oraz w zakresie obsługi użytkowników.

Czytaj więcej »

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Stowarzyszenie założone zostało w 2003 roku. Celem Stowarzyszenia jest m.in. gromadzenie, opracowywanie, upamiętnianie i upowszechnianie świadectw historycznych i literackich związanych z działalnością opozycji demokratycznej z lat 1976- 1989 oraz problematyką wolności słowa.

Czytaj więcej »

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego. Jednym z programów NIW-CRSO jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, którego celem jest udzielanie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski. Dzięki dotacji NIW w ramach programu PROO5 doprowadzono wodę, odtworzono zniszczoną instalację elektryczną w siedzibie Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz zakupiono środek transportu.

Czytaj więcej »

Polskie Radio

Polskie Radio (PR)

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce. Zadaniem Polskiego Radia jest nadawanie audycji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Funkcjonuje także 17 spółek regionalnych Polskiego Radia, które nie są podległe Polskiemu Radiu S.A.

Czytaj więcej »

signiroad-logo-light-bg-960-256x59

Signiroad

Kompleksowe usługi w zakresie konsultingu IT dla biznesu oraz organizacji pozarządowych jak również zarządzania projektami cyfrowymi. Eksperci Signiroad tworzą i wdrażają strategie rozwoju produktów internetowych oraz pomagają w pozyskiwaniu finansowania i przygotowaniu wniosków na potrzeby konkursów grantowych i programów dotacyjnych.

Czytaj więcej »

bm-production-logo-254x112

BM Productions

Produkcja muzyczna, realizacja i obsługa techniczna koncertów, konferencji, wydarzeń i wielu innych eventów potrzebujących odpowiedniej oprawy audio-wizualnej. BM Productions zapewnia nagłośnienie i oświetlenie także dla dużych imprez plenerowych. Firma świadczy usługi realizacji i produkcji nagrań muzycznych w studio i poza nim.

Czytaj więcej »

Weasel-Company_-logo

Weasel Company

Firma specjalizuje się w projektowaniu systemów IT, konfiguracji oraz dobrze infrastruktury zarówno w oparciu o rozwiązania chmurowe, jak i klasyczne. Weasel Company świadczy usługi doradcze w zakresie wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań warunkowanych specyfiką projektu, jego założeniami oraz budżetem.

Czytaj więcej »